Aktualności

KONFERENCJA ,, RÓWNE SZANSE’’ I KONKURS PLASTYCZNY ,, NASZA SZKOŁA BEZ PRZEMOCY’’

  • Drukuj

W dniu 08.10.2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zorganizował konferencję poświęconą realizacji projektu systemowego „ Równe Szanse” oraz działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

            Działania Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowią bardzo szeroki wachlarz oddziaływań skierowanych do tej grupy mieszkańców Gminy Zawoja. Czas zatem na podsumowanie tego co udało się zrobić dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

            Podjęta przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej inicjatywa wykorzystania środków unijnych na działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spotkała się z dużą  aprobatą ze strony GOPS jak  i środowiska lokalnego, bowiem w takich właśnie działaniach widzimy możliwości aktywizacji zawodowej jak i społecznej naszych mieszkańców.

            Analizując działania podejmowane w ramach tego projektu zauważamy, że objęliśmy swoim oddziaływaniem wszystkie grupy osób nie tylko tych, którzy mają trudności finansowe, ale również rodziny przeżywające trudności natury psychologicznej i egzystencjonalnej.   

1.Zorganizowanie bezpłatnych szkoleń zawodowych dla naszych mieszkańców przyczyniło się do podniesienia przez nich swoich kwalifikacji zawodowych i tym samym zwiększyło ich atrakcyjność na rynku pracy.

2. Spotkania ze specjalistami tj : psychologiem, pedagogiem, terapeutą uzależnień i doradcą zawodowym, psychiatrą, prawnikiem przyczyniły się do wzrostu kompetencji społecznych i wzmocniły emocjonalnie osoby czujące się bezradne w otaczającej ich rzeczywistości.

3. Stworzenie pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin to również duża pomoc w zakresie walki z problemem alkoholowym, który jak obserwujemy dotyczy coraz większej ilości naszych mieszkańców, a co budzi największe obawy, że problem ten dotyczy coraz młodszych osób.

4. W ramach projektu podejmowane były również oddziaływania dla osób i rodzin, w których występuje zjawisko przemocy domowej. Oddziaływania te są o tyle ważne, że problem ten dotyka wszystkich członków rodziny i konsekwencje są tragiczne w skutkach, o czym na bieżąco informują nas środki masowego przekazu.

5. Projekt ten obejmował w okresie jego funkcjonowania również działania na rzecz osób niepełnosprawnych, które mogły skorzystać z zajęć integracyjnych prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej a także wyjazdu nad morze, gdzie miały zagwarantowaną pełną rehabilitację.

6. Najważniejszą grupę stanowiły dzieci, które są zawsze najbardziej poszkodowane przez to co dzieje się w tych rodzinach. Te bezbronne istoty, które nie maja możliwości bronienia się przed tym co złe, niejednokrotnie są zdane same na siebie i same muszą walczyć o siebie. Dlatego też na uznanie zasługuje zorganizowanie przez GOPS wyjazdu tych dzieci na wypoczynek letni, niejednokrotnie nigdy te dzieci nie maiłyby możliwości zobaczenia morza, przeżycia fajnych chwil ze swoimi rówieśnikami i oderwania się chociaż na chwile od tego co trudne.

            Reasumując należy stwierdzić, że realizacja projektu systemowego „ Równe Szanse” przyczyniła się do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców naszej Gminy. Dała możliwość zainicjowania działań mających na celu poprawę funkcjonowania                 społeczno – emocjonalnego naszych mieszkańców. Jest to bardzo ważne i mamy nadzieję, że nadal  projekt  będzie realizowany przez naszą Gminę ponieważ człowiek jest naszą najlepszą inwestycją w przyszłość.

            Druga część konferencji poświęcona została działaniom na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Władze Gminy oraz Ośrodek Pomocy Spolecznej chciały podziękować wszystkim służbom zaangażowanym w działania na rzecz ograniczenia tego zjawiska na terenie Gminy Zawoja. W tym celu Wójt Gminy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi podziękowali wszystkim osobom pracującym w obszarze pomocy rodzinie i dziecku za pomoc i wsparcie w działaniach na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym.

            Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Zawoi w ramach zadań na rzecz pomocy osobom i rodzinom zagrożonych przemocą w rodzinie zorganizował również konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy, chcąc zwrócić uwagę najmłodszych mieszkańców na problem jakim jest przemoc. Podczas konferencji uhonorowano laureatów konkursu i wręczono nagrody. 

 

GALERIA