Historia POKL

Historia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Polsce

O Europejskim Funduszu Społecznym

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.

Czytaj więcej...

O Projekcie

Od kwietnia 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi rozpoczął realizację projektu systemowego pn. "RÓWNE SZANSE".

Główe założenie projektu opiera się na rozwijaniu aktywności zawodowej osób, będących beneficjentami ośrodka pomocy społecznej. W praktyce oznacza to cykl działań nastawionych na przygotowanie grupy uczestniczącej w projekcie osób do ponownego podjęcia zatrudnienia, po długim okresie nieaktywności zawodowej. Projekt realizowany ma także dostosowywać rolę ośrodka pomocy społecznej do zmieniających się warunków społecznych – ma to być model pomocy oparty na integracji socjalnej, co oznacza wykorzystanie w pomocy społecznej zarówno świadczeń socjalnych, jak również takich instrumentów jak: wsparcie, edukacja socjalna, pomoc w zatrudnieniu, szeroko rozumiana praca socjalna w środowisku.

Czytaj więcej...

Cele projektu

Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL. Przyjęto, iż osoby korzystające z usług pomocy społecznej będą otrzymywały wszechstronne wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem Ośrodka Pomocy społecznej.
 Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL.

Czytaj więcej...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego