Osoby zarządzające

KOORDYNATOR projektu, który w ramach projektu będzie prowadził sprawy organizacyjno-merytoryczne, nadzorował szkolenia zawodowe przez wykonawców. Odpowiadać będzie również za promocję programu( w tym: stronę internetowa projektu, sprawozdawczość, monitoring)


Koordynuje pracę:
 - specjalistę ds. rozliczenia projektu ( 1 etat na dotychczasowych war., dodatkowe wynagrodzenie/premia/za prowadzenie finansów projektu, naliczanie wynagrodzeń personelu i świadczeń dla osób uczestniczących w zajęciach reintegracji zaw.
 -doradcy zawodowego, dodatkowe zatrudnienie na zlecenie (24 godz./m-c przez 1 miesiąc, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i pomoc w wyborze zawodu i zatrudnienia, kierowanie na szkolenia zawodowe, uwzględniające potencjał bezrobotnych i potrzeb rynku pracy, pośrednictwo zawodowe i konsultacje w projekcie w wymiarze średnio 2 godz.x10 osób/20 godz./ w trakcie projektu.
 - pracownika socjalnego ( 1 etat na dotychczasowych warunkach, dodatkowo premia miesięczna/ dodatek/za prowadzenie każdego indywidualnego przypadku / 1 bezrobotnego /wsparcie socjalne realizowane w ramach kontraktów
 - psychologa, dodatkowe zatrudnienie na zlecenie ( 24 godz./m-c x1 miesiąc- treningu umiejętności psychospołecznych i konsultacje w projekcie w wymiarze średnio 2 godz.x10 osób/20 godz./a trakcie projektu.


KIEROWNIK – Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu, podejmowanie decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta, sprawdzianie pod względem merytorycznym operacji księgowych.
 

SPECJALISTA D/S ROZLICZEŃ PROJEKTU - W ramach projektu odpowiada za spójną księgowość i sprawozdawczość finansową, układa grafiki współpracy z obsługą księgową poszczególnych partnerów.


 • Pracownik socjalny - odpowiada za zawarcie kontraktów socjalnych z osobami uczestniczącymi w projekcie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego